Kako radi GPS?

Telefon sa mapom i lokacijom, objašnjava kako radi GPS
Globalni pozicioni sistem (GPS) čine mnogobrojni sateliti, koji stalno na Zemlju šalju veoma precizne vremenske signale dobijene atomskim časovnicima. Budući da su sateliti različito udaljeni od prijemnika, na osnovu putanja satelita i razlika u vremenu prijema ovih signala može da se proračuna položaj prijemnika, pod uslovom da prima signale s najmanje četiri satelita.

Međutim, javlja se problem: GPS sateliti jure kroz svemir brzinom od 14.000 km/h. Pri takvoj brzini časovnici na satelitima - prema Ajnštajnovoj teoriji relativiteta - rade nešto sporije nego časovnici na Zemlji. A javlja se i drugi relativistički efekat. Na putanjama satelita Zemljina gravitacija nešto je slabija nego na površini Zemlje. što, s druge strane, čini da časovnici na satelitima rade nešto brže nego časovnici na Zemlji.

Nažalost, ova dva efekta se ne poništavaju sasvim, stoga navigacioni sistem mora da uračuna ovo rastezanje vremena usled gravitacije i kretanja.

← Older Post Newer Post →